Veri (ing. Data): Ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilen ham (işlenmemiş) gerçek ya da bilgi parçacıklarına verilen addır. Veriler toplandıktan sonra gruplanarak, sıralanarak ve özetlenerek, elle ya da bilgisayarla işlenip bilgiye dönüştürüldüklerinde anlam kazanmakta; ait oldukları bağlamı açıklamayı sağlamaktadır. 

Metaveri (ing. Metadata):  Tanımlayıcı bilgi veya açıklayıcı bilgi anlamına gelen veri hakkındaki bilgilerdir. “Üstveri” olarak da adlandırılmaktadır.

Bilgi (ing. Information) : Verilerin işlenmiş halidir.

Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur.

Bilgi Sistemi (ing. Information System): Bilginin toplanıp işlenmesi ve kullanılır hale dönüştürülmesini sağlayan sistemdir.

Coğrafi Bilgi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay detaylara ilişkin, belli bir referans sistemindeki konum koordinatları ile ifade edilen mekansal (grafik)veriler ve bunlara ait tanımsal (öznitelik) verilerden oluşan bilgilerdir.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)  (ing. Geographic Information System kıs.GIS) :  Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere,  her türlü coğrafi referanslı verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntemler bütünüdür.

Coğrafi Tabaka (ing. Feature): İçerisinde nokta, çizgi, poligon geometrileri ve ilgili sözel bilgileri barındıran tablolardır.

Coğrafi Veritabanı (ing. Spatial Database): Nokta, çizgi ve çokgen objeleri depolamak ve sorgulamak üzere optimize edilmiş veritabanlarına verilen isimdir.

ODAGIS+: ODAKENT A.Ş. nin geliştirdiği tescilli coğrafi bilgi sistemi yazılımı.

Grafik Bilgi(ing. Graphical Information): Coğrafi veritabanlarında geometri formatında tutulan vektör(nokta, çizgi, alan) objelere verilen genel isimdir. 

Sözel Bilgi (ing. Attribute, Non-graphical information): Coğrafi veritabanlarında geometrik objelere ait her türlü tanımlayıcı bilgiye verilen genel isimdir.

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (ing. Relational Database Management Systems - RDBMS): Büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır.

Semboloji (ing. Symbology) Bir çizim elementine veya bir dosyanın katmanlarına ait renk, stil, kalınlık, şeffaflık ve öncelik(priority) özelliklerine verilen genel isimdir.Derecelendirme
0 0

Burada şimdilik hiç yorum yok.